Tiếng Anh chuẩn Âu: CEFR: Paper 4: Listening

Bài thi nghe kiểm tra các chủ đề thông dụng thường thấy trên đài, ti vi. Tiếng Anh có thể là British, có thể là American. Do vậy, cần phải chú ý tới các giọng khác nhau và nghe hàng ngày cho quen. Một số bài nghe không nhất thiết phải là tiếng Anh chuẩn mực, có nghĩa là có thể thấy ở trong cuộc sống hàng ngày của người dân các nước nói tiếng Anh.

Sau mỗi phần nghe, thí sinh có 5 phút để chuyển câu trả lời.

Phần 1: có 8 câu hỏi. Có thể là độc thoai, có thể là song thoại. Nghe 2 lần và chọn câu trả lời tốt mnhaats.. Câu hỏi được đọc trong băng

Phần 2: Nghe một đoạn thoại chừng 3 phút. 10 câu hỏi. Chỉ trả lời ngắn gọn.

Phần 3: 5 câu hỏi. Nghe khoảng 5 đoạn ngắn, mỗi đoạn chừng 30 giây và xác định ngữ cảnh.

Phần 4: Thường là một đoạn hội thoại, khoảng 3 phút. 7 câu hỏi dạng MCQ. Có cho thời gian đọc trước câu hỏi với một chút dừng và nghe lại lần 2.

Chú ý tập nghe hàng ngày, các trang Bbc.co.uk hoặc voanews.com có thể hữu ích cho luyện nghe.

Tổng thời gian thi cho phần nghe là 40 phút. 4 bài thi và 30 câu hỏi.

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: