Bài đọc hiểu B2 CEFR chuẩn Âu Phần 4

You are going to read a magazine article about women writers. For questions 21-35, choose from the people (A-E). Some of the people may be chosen more than once. When more than one answer is required, these may be given in any order. There is an example at the beginning (0)

Mark your answers on the separate answer sheet.

Bạn sẽ đọc một bài báo về nữ  văn sĩ. Hãy chọn các câu trả lời (A-E) cho các câu hỏi 21-35. Một số câu người sẽ được chọn nhiều lần. Trong trường hợp đó, câu trả lời không nhất thiết phải theo trật tự câu hỏi. Ví dụ ở câu đầu tiên (0).

Hãy điền câu trả lời vào Phiếu trả lời.

Dạng bài tập này giống dạng ai nói gì trong phần thi của IELTS. Chỉ khác ở phần thi đọc hiểu dạng này, các tên riêng đã được in đậm.

Với dạng này, cần chú ý tới các phần tên riêng được đề cập, hãy để ý các dấu câu như dấu trích dẫn, hoặc các động từ dạng như là explains, studies, says, wishes, suggests, recommends etc. xem ý của họ nói gì, so sánh với các phát ngôn trong câu hỏi và để ý tới các ý đã được chuyển từ hay kết cấu.

Đây là dạng bài scanning và không phải là dạng bài khó trong phần đọc hiểu.

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: