Obama – Romney face-off debate – Colorado 2012

Có nằm mơ chắc cũng không thể có cái hình ảnh tranh cử đẹp kiểu dư lày ở đâu khác ngoài xứ cờ hoa

Đối thủ với nhau mà tay bắt mặt mừng, như hai chiến hữu.

Cạnh tranh lành mạnh, đảng phái nào thì cũng phụng sự tổ quốc, phụng sự người dân.

Nghe toàn văn cuộc tranh luận tại đây

Bao giờ … cho đến tháng 10…

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: